MENU menu
UCZESTNICZYLIŚMY W:
20-22.06.2011:: XI edycja konferencji Uniwersytet Wirtualny
24-25.03.2011:: Nowoczesne technologie w dydaktyce
11.03.2011:: E-learning w kształceniu chemicznym na poziomie szkolnictwa wyższego
23-26.10.2008:: IV Konferencja CHEMOMETRIA - Metody i zastosowania
19-20.09.2008:: Sympozjum Technologie informacyjne dla chemików

18-20.06.2008:: VII Konferencja Wirtualny Uniwersytet
11-15.09.2006:: V Kongres Technologii Chemicznej
14-16.09.2006:: II Międzynarodowa Konferencja AKADEMIA ON-LINE"
1-3.06.2006:: Konferencja "Wirtualny Uniwersytet"
16-17.02.2006:: Targi Edukacyjne
20-22.10.2005:: III Conference on Information Systems in Chemistry SIC'2005

18-22.09.2005:: XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

AKTUALNOŚCI

Spis treści:
2011: 2010: 2009: 2008: 2006: 2005:XI Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2011 [20-22.06.2011]

W dniach 20-22 czerwca 2011 r. Uniwersytet Warszawski gościł i współorganizował jedenastą edycję konferencji Uniwersytet Wirtualny.
XI Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: VU'2011" podjęła, jak co roku, najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności były to:

 • nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
 • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość,
 • e-nauczanie w szkołach i uczelniach wyższych,
 • e-nauczanie w kształceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników,
 • e-edukacja w kształceniu osób niepełnosprawnych,
 • kształcenie w zakresie e-edukacji,
 • kryteria jakości e-edukacji,
 • metodyka nauczania przez Internet konkretnych przedmiotów,
 • nowoczesne portale edukacyjne,
 • zastosowania Internetu i multimediów w edukacji,
 • użycie oprogramowania społecznościowego w e-edukacji,
 • rozwiązania informatyczne wspomagające e-edukację,
 • laboratoria wirtualne,
 • platforma e-nauczania Moodle - wykorzystanie i administracja.
Wkład naszej jednostki objawił się dwoma wystąpieniami:
 • Wykorzystanie portalu e-chemia w nauczaniu spektroskopii,
 • Organizacja zajęć ćwiczeniowych z zakresu nauczania spektroskopii 1H-NMR metodą blended-learning.

Nowoczesne technologie w dydaktyce [24-25.03.2011]

Konferencja miała miejsce w dniach 24-25 marca 2011 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Nasza jednostka była reprezentowana przez trzyosobowy zespół: Barbara Dębska, Barbara Guzowska-Świder oraz Karol Hęclik, który przedstawił wystąpienie na temat:

 • Miejsce i rola edukacji zdalnej w kształceniu na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej,


E-learning w kształceniu chemicznym na poziomie szkolnictwa wyższego [11.03.2011]

Konferencja odbyła się 11 marca 2011 na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Politechnika Rzeszowska miała dwa wystapienia:

 • Wykorzystanie portalu edukacyjnego e-chemia.pl w kształceniu studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej,
 • Zdalne nauczanie podstaw spektroskopii molekularnej,
które wygłosili odpowiednio: Barbara Dębska oraz Karol Hęclik.

X Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2010 [16-18.06.2010]

W Warszawie w dniach 16-18 czerwca odbyła się konferencja, w trakcie której przedstawiono:

 • Wykorzystanie symulacji komputerowych w e-edukacji studentów kierunków technicznych,
 • Analiza czasów aktywności użytkowników portalu Moodle,
 • Metody personalizacji portali internetowych,
XI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania [14-17.09.2009]

W dniach 14-17 września w Pułtusku odbyła się konferencja, na której przedstawiono zagadnienie:

 • Kształcenie metodą blended learning podstaw inżynierii oprogramowania,

IX Konferencja Wirtualny Uniwersytet UV'2009 [17-19.06.2009]

Na dziewiątej konferencji Uniwersytetu Wirtualnego kierownik naszej jednostki miała wystąpienia na temat:

 • Weryfikacja materiałów dydaktycznych portalu e-chemia przeznaczonych do kształcenia metodą na odległość,
 • Organizacja zajęć ćwiczeniowo-projektowych dla przedmiotów realizowanych metodą blended learning,
 • Adaptacja treści edukacyjnych portalu dydaktycznego do zmieniających sięmożliwości percepcyjnych studentów,
IV Konferencja CHEMOMETRIA - Metody i zastosowania [23-26.10.2008]

Ta edycja konferencji była ukierunkowana przede wszystkim na przystępne przedstawienie jej uczestnikom zasad podstawowych metod chemometrycznych.
Organizatorzy konferencji zaplanowali następujący program:

 • przenoszenie informacji w procesie analitycznym,
 • metrologia chemiczna,
 • analiza skupień,
 • analiza głównych składowych i analiza faktorowa,
 • zastosowania metod chemometrycznych w monitoringu i ochronie środowiska, naukach sądowych i badaniu żywności.

Ponadto, odbyły się dwie sesje posterowe. Zarówno wystąpienia ustne jak i prezentacje posterowe dotyczyły przykładów zastosowania chemometrii w różnych dziedzinach nauki i praktyki, a także nowych podejść do opracowywania wyników pomiarowych.

Jedno z wystapień ustnych prowadzone było przez kierownika CEN i dotyczyło "Zdalnego kształcenia w dziedzinie optymalizacji eksperymentu chemicznego."

Informacje szczegółowe na temat sympozjum: http://www.ies.krakow.pl/konferencje/chemometria_2008/index.php

Sympozjum Technologie informacyjne dla chemików [19-20.09.2008]

Sympozjum ICTchem 2008 odbyło się 19-20 września w Krakowie zapoczątkowane przez Wydział Chemii UJ. Centrum Edukacji Niestacjonarnej PRz reprezentowała prof. PRz dr hab. inż. Barbara Dębska (kierownik CEN), która przedstawiła referat pt. "Wykorzystanie różnych form prezentacji materiałów edukacyjnych w kursach udostępnionych na portalu www.e-chemia.pl"

Program naukowy był podzielony na sekcje i przedstawiał się nastepująco:

  SEKCJA e-KSZTAŁCENIE:
 • technologie wspomagające proces oceniania,
 • laboratoria wspomagane komputerowo,
 • materiały multimedialne,
 • ICT w kształceniu studentów studiów zaocznych i nauczycieli,
 • formy i zasady przygotowania studentów do korzystania z technologii informatycznych w uczeniu się chemii,
 • portale edukacyjne.
  SEKCJA e-ORGANIZACJA:
 • technologie pracy grupowej i zarządzania projektami,
 • biblioteki cyfrowe,
 • wydawnictwa internetowe.
  SEKCJA e-WIEDZA (automatyzacja procesu tworzenia wiedzy):
 • modelowanie procesów,
 • data-mining,
 • sieci neuronowe i semantyczne.

Informacje szczegółowe na temat sympozjum: http://www.chemia.uj.edu.pl/ictchem/index.html

VIII Konferencja "Uniwersytet Wirtualny - model, narzędzia, praktyka" [18-20.06.2008]

W dniach 18-20 czerwca 2008 r. w Politechnice Warszawskiej w audytoriach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych odbywały się sesje VIII Konferencji "Uniwersytet Wirtualny". Jako temat przewodni Konferencji VU'2008 przyjęto: "Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby, otwarty dostęp". W Konferencji wzięło udział 142 uczestników z całej Polski. 82 autorów i współautorów przygotowało 62 referatów, komunikatów i plakatów.

Tematy podejmowane przez Konferencję VU’2008:

 1. Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji,
 2. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość,
 3. Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,
 4. Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,
 5. Otwarte zasoby edukacyjne – nowa idea XXI wieku,
 6. E-nauczanie w kształceniu ustawicznym i przez całe życie,
 7. Kształcenie kadr do e-edukacji,
 8. E-nauczanie wspomaga kształcenie niepełnosprawnych,
 9. Kształcenie i nauczanie w środowisku cyfrowym,
 10. Laboratorium wirtualne,
 11. Web 2.0 w procesie powstawanie Edukacji 2.0,
 12. E-edukacja: polityka i praktyka
 13. E-nauczanie w dużym i małym przedsiębiorstwie,
 14. Inne aspekty kształcenia na odległość.

W imieniu Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej, wystąpiły:

 • B. Dębska, A. Kubacka, Poprawa jakości kształcenia zdalnego poprzez personalizację portalu internetowego,
 • B. Dębska, K. Szafińska, Trendy rozwoju nauczania zdalnego dla portalu e-chemia.

Więcej informacji na temat konferencji: http://vu2008.okno.pw.edu.pl

V Kongres Technologii Chemicznej [11-15.09.2006]

V Kongres Technologii Chemicznej odbył się w Poznaniu w dniach 11-15 września 2006r. na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Głównym celem tego spotkania była prezentacja dorobku naukowo-technicznego technologów chemików, integracja ludzi nauki zajmujących się szeroko pojmowanymi technologiami chemicznymi oraz praktyków, menadżerów, którzy osiągnięcia naukowe potrafią wykorzystać w konkretnych zastosowaniach.

W ramach Sekcji VII - Kształcenie dla potrzeb technologii chemicznej, wystąpili przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej w dwóch składach:
 1. Barbara Dębska, Marcin Jaromin, Piotr Peszko,
 2. Barbara Dębska, Grzegorz Fic, Barbara Guzowska-Świder.
Poruszone zostały tematy: Wystąpienie nt. "Nowych metod kształcenia..." zostało opublikowane, zaś jego źródło można pobrać tutaj.

Więcej informacji na temat kongresu: http://techem5.put.poznan.pl/VKongres.php

II Międzynarodowa Konferencja AKADEMIA ON-LINE [14-16.09.2006]

II Międzynarodowa Konferencja AKADEMIA ON-LINE odbyła się w dniach 14-16 września 2006r. w Centrum Konferencyjnym w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim. Organizatorem konferencji był Polski Uniwersytet Wirtualny.

Celem spotkania było umożliwienie wymiany opinii na temat metod nauczania on-line, sposobów tworzenia materiałów dydaktycznych, wyboru sposobu motywowania studentów, pomiaru efektywności kształcenia a także procedur przygotowania dydaktycznego osób nauczających w sposób zdalny.

Zagadnienia poruszane na konferencji, podzielone zostały na osiem grup tematycznych:
 • Przyszłość e-edukacji: trendy, kierunki rozwoju, możliwości.
 • Jakośći efektywność e-nauczania.
 • Metodyka e-nauczania.
 • Przygotowywanie e-kursów.
 • Technologie zdalnego nauczania.
 • E-edukacja na uniwersytecie (e-edukacja akademicka).
 • Miejsce e-edukacji w biznesie (e-edukacja korporacyjna).
 • Zarządzanie procesami e-edukacji.
W ramach konferencji został zaprezentowany referat autorstwa Barbary Dębskiej i Marcina Jaromina nt. "Wykorzystanie serwerów LDAP do zarządzania informacjami o użytkownikach w procesach e-edukacji".

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.akademia-online.edu.pl

VI Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" [1-3.06.2006]

Konferencja VU'2006 odbyła się w ramach porozumienia trzech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W roku 2006 zorganizowana została przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. W organizacji konferencji uczestniczyło Centrum Nauczania na Odleglość PJWSTK.

W trakcie trwania konferencji, poruszone zostały najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach:

 • edukacja wirtualna w Europie i na świecie,
 • kształcenie ustawiczne pracowników,
 • kształcenie w zakresie e-edukacji,
 • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość,
 • zastosowania Internetu i multimediów w edukacji,
 • strategia konwergencji w nauczaniu i doskonaleniu,
 • problematyka jakości w edukacji wirtualnej,
 • nowoczesne portale edukacyjne,
 • technologia informacyjna w edukacji,
 • technika prowadzenia symulacji na odległość,
 • laboratoria wirtualne.

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.pjwstk.edu.pl/vu2006

II Studencki Festiwal Informatyczny [23-25.02.2006]

Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 23-25 lutego 2006 roku w Krakowie. Prezentacje odbywały się w nowo wybudowanym ośrodku dydaktycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Auditorium Maximum". Festiwal był doskonałą okazją do rozszerzenia wiedzy o nowoczesne zastosowania i wdrożenia technologii informacyjnych. Patronat nad festiwalem objęli: JM Rektor Akademii Ekonomicznej, prof dr. hab. Ryszard Borowiecki, JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof dr hab. inż. Antoni Tajduś, JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józef Gawlik oraz JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof dr hab. Karol Musioł.
Z punktu widzenia działalności CEN PRz najbardziej intersujące okazały się wystąpienia :

 • Bezpieczny i wydajny serwer WWW na przykładzie IIS'a 6
 • Inicjatywa Akademicka IBM'a
 • Wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania bezprzewodowej transmisji danych w projektach teleinformatycznych
 • Co Microsoft robi dla studentów?
 • Jak wygląda praca w Google?
 • Zarządzanie projektami internetowymi
 • Metody realizacji systemów OCR
 • Czy polscy informatycy są w stanie sprostać wymaganiom Doliny Krzemowej?
 • Ruby On Rails
 • Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania
 • OpenLaszlo
 • Algorytmika na potrzeby internetu
 • MINIX 3: A New Operating System Designed for High ReliabilityVIII Targi Edukacyjne [17-18.02.2006]

W dniach 17-18 lutego 2006 r. po raz ósmy odbyły się Targi Edukacyjne organizowane przez Samorząd Studentów Politechniki Rzeszowskiej. Kandydaci na studia mieli możliwość uczestniczenia w kolejnej edycji tego typu imprezy połączonej z Dniami Otwartymi Politechniki Rzeszowskiej.

Udział w Targach umożliwł uczniom i maturzystom zapoznanie się z zasadami przyjęć obowiązującymi na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na r. ak. 2006/2007, oraz ofertą prowadzonych kierunków i specjalności. Przedstawona została bogata oferta dla osób chcących zapoznać się z ofertą kształcenia na studiach drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych.

Przedstawiciele Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej na stoisku Wydziału Chemicznego prezentowali nowoczesne metody wspomagające nauczanie przedmiotów na kierunkach technologia chemiczna oraz inżynieria materiałowa.


Szkolenie Egzaminatorów ECDL [17-18.12.2005]

W dniach 17-18 grudnia 2005 mgr inż. Marcin Jaromin (Zakład Informatyki Chemicznej) oraz mgr inż. Piotr Peszko (CEN) uzyskali certyfikaty egzaminatorów ECDL uprawniające do egzaminowania w celu uzyskania przez studenów i innych zainteresowanych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:
 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

  Więcej informacji na temat ECDL na stronie Polskiego Biura ECDL.

  III Conference on Information Systems in Chemistry SIC'2005 [20-22.10.2005]

  Pracownicy CEN uczestniczyli w organizowanej przez Zakład Informatyki Chemicznej, wspólnie z Centrum Doskonałości COMODEC, trzeciej Konferencji Naukowej (z udziałem gości zagranicznych) Information Systems in Chemistry - SIC'2005. Konferencja odbyła się w dn. 20-22 października 2005r. w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej k/Leska.

  Podczas konferencji zaprezentowano efekty działalności Centrum w wystąpieniu zatytułowanym "Innovative methods of chemistry education at Rzeszow University of Technology" (abstrakt).

  XLVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego [18-22.09.2005]

  Przedstawiciele Centrum Edukacji Niestacjonarnej zaprezentowali:
 • B. Dębska, M. Jaromin : Portal edukacyjny e-chemia
 • B. Dębska: Wspomaganie nauczania przedmiotu Informatyka Chemiczna metodą distance learning
 • B. Dębska, P.Peszko : Wspomaganie nauczania podstaw chemii organicznej metodą e-learningu

  Ponieważ zjazdy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywają się począwszy od 1923 roku, a więc już od ponad 80 lat, udział Nasz w tej konferencji był znaczącym krokiem w kierunku promowania osiągnięć Politechniki Rzeszowskiej we wprowadzaniu nowych metod kształcenia do tradycyjnej dydaktyki.

 • © 2005 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone